Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave :

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbod
Artikel 5 – Bestelling
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de klant in geval van herroeping
Artikel 8 – Verplichtingen van de onderneming in geval van herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 10 – Prijzen
Artikel 11 – Levering
Artikel 12 – Betalingswijzen
Artikel 13 – Behandeling van klachten
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Garantie
Artikel 16 – Persoonsgegevens
Bijlage I – HerroepingsformulierArtikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, ambachts- of beroepsactiviteit en die een bestelling plaatst op de website Viviwebshop.be;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die aan de klant wordt geboden om één of meerdere producten terug te sturen tijdens de bedenktijd;
5. Onderneming: natuurlijke of rechtspersoon die producten aanbiedt op de website Viviwebshop.be;
6. Bestelling: vraag naar producten met een betaling via de website Viviwebshop.be.


Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

SRL / BV Vivisol B.
Zoning Ouest 14
7860 Lessines, België

Tel.: +32 68 27 06 40
Fax: +32 68 27 06 49
E-mail: sales@vivisol.be
Btw-nummer: BE 0454 915 053


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die op de website Viviwebshop.be wordt geplaatst.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt ter informatie op de website gepubliceerd.
3. Op verzoek van de klant wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg of in de e-mail van onze klantenservice met de bevestiging van de bestelling aan hem / haar ter beschikking gesteld.
4. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt ook bij de rekening gevoegd.


Artikel 4 – Aanbod

1. Indien er bijzondere voorwaarden gelden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Voor de verkoop van toestellen voor de behandeling van slaapapneu (CPAP en autoCPAP) en toestellen voor zuurstoftherapie (concentrators en draagbare concentrators) is een doktersvoorschrift met vermelding van de klinische parameters verplicht. Dit moet binnen 15 dagen na de besteldatum op een van de onderstaande manieren aan onze klantenservice worden doorgegeven :
    • per e mail: sales@vivisol.be
    • per post: Viviwebshop, Zoning Ouest 14, 7860 Lessines
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de onderneming gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de onderneming niet. De onderneming kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren volledig overeenkomen met de werkelijke kleuren van de aangeboden producten.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens zijn ter informatie in het aanbod opgenomen en kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.
5. Elk aanbod bevat voldoende informatie om de klant duidelijk te maken wat de rechten en plichten zijn bij de aanvaarding van het aanbod.


Artikel 5 – Bestelling

1. Onder voorbehoud van wat wordt bepaald in artikel 4 aanvaardt de klant het aanbod en de daarbij gestelde bijzondere voorwaarden wanneer hij / zij een bestelling plaatst.
2. De onderneming bevestigt de bestelling uiterlijk binnen 15 werkdagen na de besteldatum langs elektronische weg. Behalve het in artikel 4 lid 2 genoemde geval bevestigt de onderneming de bestelling na ontvangst van het doktersvoorschrift van de klant uiterlijk binnen 15 werkdagen na de datum van ontvangst.
3. Zolang de bestelling niet door de onderneming is bevestigd, kan de klant de bestelling annuleren. De onderneming behoudt zich het recht om de bestelling automatisch te annuleren als de klant het doktersvoorschrift niet binnen 15 dagen na de besteldatum heeft doorgegeven en gaat binnen 15 werkdagen na de annuleringsdatum over tot terugbetaling.
4. De onderneming heeft technische maatregelen genomen om de bescherming van persoonsgegevens en een beveiligde betaling op de website te waarborgen.
5. Voor bijkomende informatie kan de klant van maandag t/m vrijdag van 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur contact opnemen met onze klantenservice op 068 270 640.
6. Nadat de bestelling door de onderneming is bevestigd, gaat de overneming over tot levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De klant heeft een bedenktijd van 15 dagen. De onderneming mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant hoeft deze vraag niet te beantwoorden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na de datum waarop de klant de bestelling heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de klant in geval van herroeping

1. Tijdens de bedenktijd moet de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij / zij mag het product slechts uitpakken of gebruiken om de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Geretourneerde producten worden systematisch gecontroleerd door de technische werkplaats en de klant is alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. Als de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij / zij dit binnen de bedenktijd langs elektronische weg op het volgende adres: sales@vivisol.be.
4. Binnen 15 dagen nadat hij / zij zijn herroeping langs elektronische weg zoals genoemd in lid 3 heeft doorgegeven, retourneert de klant het product of overhandigt hij het product samen met het herroepingsformulier persoonlijk bij Vivisol B (Viviwebshop, Zoning Ouest 14, 7860 Lessines).
5. De klant moet het product vóór het einde van de bedenktijd met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking, samen met het herroepingsformulier retourneren.
6. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. In geval van geschillen over de bedenktijd moet de klant bewijzen dat hij de bedenktijd in acht heeft genomen (bv. verzendbewijs).


Artikel 8 – Verplichtingen van de onderneming in geval van herroeping

1. De onderneming stuurt uiterlijk binnen de 15 werkdagen na de datum waarop het verzoek is ontvangen, een herroepingsbevestiging langs elektronische weg.
2. De onderneming vergoedt uiterlijk binnen de 15 werkdagen na de dag waarop het product is ontvangen en de controle in de werkplaats is voltooid, alle betalingen van de klant, inclusief de eventuele leveringskosten die de onderneming voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht.


Artikel 9 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. Verzegelde producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geretourneerd kunnen worden en producten waarvan het zegel na levering is verbroken (bv. maskers, slangen, filters, bevochtigers, alle producten voor eenmalig gebruik), worden door de onderneming uitgesloten van het herroepingsrecht.


Artikel 10 – Prijzen

1. De productprijzen op de website zijn in euro en inclusief btw.
2. De transportkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen.
3. Prijzen betreft elektrische en elektronische apparaten zijn incl. recupelbijdrage
4. De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de prijs die vermeld wordt op het moment van de bestelling geldt nadat de bestelling door de onderneming is bevestigd.
5. De onderneming behoudt zich ook het recht voor om eventuele wijzigingen in het btw-tarief door te rekenen in de prijzen.Artikel 11 – Levering

1. De goederen worden geleverd op op het adres dat de klant bij de bestelling op onze website heeft vermeld of kunnen worden afgehaald van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur bij Vivisol B te Viviwebshop, Zoning Ouest 14, 7860 Lessines.
2. Rekening houdend met artikel 4 van deze algemene voorwaarden voert de onderneming de door haar bevestigde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen na de besteldatum uit. Als de levering vertraging ondervindt of als het niet mogelijk is om een bestelling uit te voeren, wordt de klant hierover uiterlijk binnen 30 dagen na de besteldatum geïnformeerd. In dit specifieke geval heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren door de onderneming langs elektronische weg te informeren op het volgende adres: sales@vivisol.be.
De onderneming gaat binnen 15 werkdagen na de datum van het annuleringsverzoek over tot terugbetaling van het bedrag dat de klant heeft betaald.
3. In de gevallen die in artikel 4 lid 2 worden genoemd moet de klant uiterlijk binnen 15 dagen na de besteldatum een doktersvoorschrift voor de producten in kwestie voorleggen. In voorkomend geval behoudt de onderneming zich het recht voor om de bestelling en de levering automatisch te annuleren. Binnen 15 werkdagen na de datum waarop de annulering langs elektronische weg is verzonden, gaat zij over tot terugbetaling van het bedrag dat de klant heeft betaald.
4. Leveringen buiten het Belgische grondgebied zijn uitgesloten.


Artikel 12 – Betalingswijzen

1. Als een bestelling op onze website wordt geplaatst, moeten de door de klant verschuldigde bedragen van tevoren betaald worden.
2. De aanvaarde betalingswijzen zijn:
  • Bancontact/MisterCash
  • Maestro
  • Bankkaart
  • PayPal


Artikel 13 – Behandeling van klachten

1. Klachten over de uitvoering van een bestelling moeten uiterlijk binnen 30 dagen na de besteldatum samen met een volledige en duidelijke omschrijving langs elektronische weg bij de onderneming worden ingediend op het volgende adres: sales@vivisol.be.
2. Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen 15 werkdagen na de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergt, antwoordt de onderneming binnen 15 werkdagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de datum waarop de klant een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
3. Als de klacht niet binnen een redelijke termijn of uiterlijk binnen 3 maanden na indiening in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil en zal de klacht als dusdanig worden behandeld.


Artikel 14 – Geschillen

1. Bestellingen die op de website Viviwebshop.be zijn geplaatst, worden beheerst door deze algemene voorwaarden en zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
2. Geschillen tussen de klant en de onderneming over de uitvoering van bestellingen met betrekking tot de producten die de onderneming heeft geleverd, kunnen zowel door de klant als door de onderneming worden voorgelegd aan de rechter.


Artikel 15 – Garantie

1. Alle producten die op de website Viviwebshop.be worden verkocht, vallen onder de garantie van de fabrikant.
2. De onderneming garandeert de verkochte producten. Als de klant vaststelt dat een verkocht product niet conform is, moet hij / zij ons dat binnen 2 maanden na de leveringsdatum laten weten op het volgende adres: sales@vivisol.be.
3. Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die bij de levering van de producten worden vastgesteld. Gebreken of beschadigingen als gevolg van een verkeerd gebruik, zoals vallen of stoten, slordigheid en slijtage, oxidatie, breuk en waterschade, vallen niet onder de garantie. Herstellingen die buiten onze werkplaatsen door techniekers zijn verricht, leiden ertoe dat de garantie nietig wordt verklaard. De rekening of leveringsbon dient als garantiebewijs en moet door de klant bewaard en in originele vorm voorgelegd worden als er een non-conformiteit wordt vastgesteld.


Artikel 16 – Persoonsgegevens

1. Alle persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken, worden door de onderneming bewaard. Ze kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee wij samenwerken als dat nodig is om een bestelling te verwerken.
2. De klant geeft ons eveneens toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken om onze website en de aangeboden producten te verbeteren.
3. De onderneming verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van klanten niet aan andere bedrijven of ondernemingen bekend te maken.
4. De klant kan op elk moment een verzoek om wijziging of schrapping van deze persoonsgegevens sturen naar het volgende adres: sales@vivisol.be. De bewaarde gegevens maken het de onderneming echter mogelijk om latere bestellingen gemakkelijker te verwerken.
5. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om informatie m.b.t. tot de website Viviwebshop.be via alle mogelijke communicatiemiddelen aan onze klanten te melden.


Bijlage I – Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

Afdrukken